شیلنگ سمپاش کره پانافلکس سایزهای 8.5 میلیمتر و 10میلیمتر